Organizator darivanja je VINKOVCI PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću, skraćeni naziv: VINKOVCI PROJEKT d.o.o.
sjedište/adresa: Kutina, Kolodvorska ulica 19 OIB: 73660371074 (dalje: Organizator).

Sudionici
Pravo na sudjelovanje u darivanju Organizatora imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane na društvenoj mreži Facebook (www.facebook.com), osim radnika Organizatora i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Sudjelovanjem u darivanju sudionici prihvaćaju ova Pravila, koja će biti objavljena na web stranici Organizatora (https://vsc.hr/). Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kako preuzeti nagradu?
U roku od 48 sata od završetka svakog pojedinog darivanja, dobitnik će biti obaviješten putem Facebook objave.

Dobitnik je dužan poslati svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu i broj telefona) porukom na službenoj Facebook stranici Organizatora u roku od 5 dana od dana objave rezultata dnevnog nagradnog natječaja kako bi ga Organizator mogao kontaktirati radi preuzimanja nagrade. Nagrada se preuzima u prodajnom centru Organizatora po izboru dobitnika. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom ispravom. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora prema dobitnicima, a što dobitnik potvrđuje potpisivanjem Izjave o preuzimanju nagrade.

Ako Organizator ne uspije sa dobitnikom ostvariti kontakt i dogovor za isporuku nagrade u roku od 5 dana od završetka dnevnog nagradnog natječaja, dobitnik gubi pravo na preuzimanje nagrade.

Maloljetni sudionici u nagradnom natječaju
Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju, u skladu sa zakonom. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, Organizator će uručiti nagradu zakonskom zastupniku te maloljetne osobe, a nakon uvida u isprave kojima zakonski zastupnik dokazuje to svojstvo.

Prekid nagradnog natječaja
Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju nastupa okolnosti više sile. Sudionici će o prekidu dodjele biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.

Izmjene Pravila
Organizator zadržava pravo promijeniti ova Pravila te će izmjene istih biti objavljene na web stranici Organizatora (https://vsc.hr/).

GDPR
Za potrebe sudjelovanja u darivanju Organizator obrađuje poslane osobne podatke osoba koje sudjeluju u natječaju. Obrada osobnih podataka nužna je za pristup ovom nagradnom natječaju, i to obrada sljedećih podataka: naziv profila na društvenoj mreži Facebook, a u slučaju dobitka nagrade: ime i prezime, OIB, adresa, e-mail i broj telefona dobitnika nagrade.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka je privola ispitanika koju daje sudjelovanjem na nagradnom natječaju, odnosno objavom komentara sa svog Facebook profila na službenoj Facebook stranici Organizatora te slanjem svojih osobnih podataka Organizatoru u slučaju dobitka nagrade. Voditelj obrade osobnih podataka je VINKOVCI PROJEKT d.o.o.,Kutina, Kolodvorska ulica 19, OIB: 32444548297

Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu s važećim propisima te će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog nagradnog natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama te preuzimanje nagrade).

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da Organizator može ako postanu dobitnici nagrade njihovo ime i sliku profila na društvenoj mreži Facebook objaviti i koristiti bez naknade.

Prikupljeni podaci neće se koristiti u bilo koje druge svrhe osim navedenog. Organizator osobne podatke sudionika neće prosljeđivati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu nagradnog natječaja ili je takve podatke obvezan dostaviti u skladu s važećim propisima.

Sudionik može u svakom trenutku vezano uz obradu svojih podataka kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na e-mail: lonia@colloco-marketing.hr ili na adresu: Kutina, Kolodvorska ulica 19

Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te će mu Organizator u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega.

Sudionik ima pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu ako smatra da obrada osobnih podataka koja se odnosi na njega krši Opću uredbu o zaštiti podataka. Nadležno nadzorno tijelo je: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Kutina, Kolodvorska ulica 19

Darivanje ni na koji način nije sponzorirano ili promovirano od strane društvene mreže Facebook te nije povezan s društvenom mrežom Facebook.

Objava ažurirana 06.02.2024.